Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


A A A
1procent.aid.plDla OPPUtrata statusu OPP

Dla OPP


Wspierane OPP:

Dla Organizacji Pożytku Publicznego


Utrata statusu Organizacji Pożytku PublicznegoZgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 49a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, tracą status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z urzędu lub na wniosek. Należy podkreślić, że wykreślenia to nie oznacza, że dana organizacja, bądź podmiot nie może funkcjonować na właściwych im zasadach np. jako fundacja czy stowarzyszenie (nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego oczywiście), odpowiednio do podstawy prawnej tego funkcjonowania.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku nie usunięcia przez organizację pożytku publicznego uchybień stwierdzonych podczas kontroli minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego posiada uprawnienie do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o pozbawienia takiej organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.


W przypadku utraty przez organizację lub właściwy podmiot statusu organizacji pożytku publicznego, ciąży na nich obowiązek wykorzystania na własną działalność pożytku publicznego, w terminie 6 miesięcy, środki pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Niewykorzystane zaś środki muszą zostać przekazane na rzecz, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że organizacja, która nie chce dłużej być organizacją pożytku publicznego może również sama wystąpić z wnioskiem o wykreślnie z rejestru.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl

  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

1procent.aid.pl
jedenprocent.aid.pl
jedenprocentpodatku.pl
© 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone


Portal Organizacji Pożytku Publicznego jedenprocentpodatku.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.