Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


A A A
1procent.aid.plStatystyki, broszury1% podatku za lata 2003-2008

Statystyki, broszury


Wspierane OPP:

Statystyki, broszury


Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rokPrzekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali tak jak w roku ubiegłym naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników.

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:

→  skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
→  19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
→  19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38),
→  19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. (PIT-39),
→  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).


  Wg stanu na dzień 12 września 2014 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 r. wyniosła 506,6 mln zł i stanowiła 0,72% należnego podatku dochodowego.

  Podatnicy składający zeznanie:
  →  PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 488,0 mln zł, tj. 0,72% należnego podatku dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
  →  PIT-38 – przekazali 6,8 mln zł, tj. 0,81% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach,
  →  PIT-28 i PIT-39 – 11,8 mln zł, co stanowiło 0,61% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach.

  Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2013 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 12 034 tys., co stanowi 45% ogólnej liczby podatników (56% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).

  Liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawia się następująco:
  →  11 608 tys. osób, tj. 46% podatników rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-37 oraz podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonali płatnicy (56% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek),
  →  105 tys. osób, tj. 32% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (62% liczby podatników wykazujących należny podatek),
  →  321 tys. osób, tj. 32% podatników rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-39 (49% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek).


Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2013r. chęć przekazania 1% należnego podatku.


  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2013 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 42 zł, w tym podatnicy składający:
  →  PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 42 zł,
  →  PIT-38 – 65 zł,
  →  PIT-28 i PIT-39 – 37 zł.
  Wykaz 30 organizacji, które w 2014 r. (z rozliczenia za 2013 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco:

  L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł
  1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 127 036 846,65
  2. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 17 565 706,34
  3. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 11 580 035,09
  4. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 8 725 398,97
  5. 0000147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 6 197 199,99
  6. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 6 063 410,24
  7. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 6 057 750,01
  8. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 5 222 930,29
  9. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 4 854 643,32
  10. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 4 398 916,63
  11. 0000125054 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 4 014 143,82
  12. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 3 769 120,54
  13. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 3 662 962,70
  14. 0000014124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 3 623 409,02
  15. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 561 364,60
  16. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 3 515 643,92
  17. 0000180402 FUNDACJA GREENPEACE POLSKA 3 480 276,37
  18. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 3 161 517,93
  19. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 148 209,97
  20. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 3 118 298,89
  21. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 3 051 065,61
  22. 0000031762 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA" 3 013 836,89
  23. 0000097900 MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 3 004 926,75
  24. 0000338878 DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 2 971 037,28
  25. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 953 467,32
  26. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 2 639 505,58
  27. 0000004522 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 2 620 558,77
  28. 0000318482 AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA 2 615 941,67
  29. 0000249753 FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" 2 309 469,38
  30. 0000248546 FUNDACJA ISKIERKA 2 129 576,49


  Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia sie nastepująco:

  L.p. Izba Skarbowa Kwota w zł Struktura
  1. WROCŁAW 40 930 171,23 8,08%
  2. BYDGOSZCZ 22 048 077,43 4,35%
  3. LUBLIN 19 091 604,80 3,77%
  4. ZIELONA GÓRA 11 056 257,97 2,18%
  5. ŁÓDŹ 27 311 254,17 5,39%
  6. KRAKÓW 43 191 705,16 8,53%
  7. WARSZAWA 114 696 509,27 22,64%
  8. OPOLE 10 474 724,20 2,07%
  9. RZESZÓW 18 421 924,90 3,64%
  10. BIAŁYSTOK 12 009 989,00 2,37%
  11. GDAŃSK 31 482 389,09 6,22%
  12. KATOWICE 66 655 316,98 13,16%
  13. KIELCE 10 750 335,28 2,12%
  14. OLSZTYN 13 565 960,18 2,68%
  15. POZNAŃ 45 166 231,32 8,92%
  16. SZCZECIN 19 698 859,71 3,89%
  RAZEM 506 551 310,69 100,00%


  W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.
  Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane to było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogą skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).


Dane porównawcze za lata 20041 – 2014 przedstawia poniższa tabela:

Wys zczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Liczba podatników, przekazujących 1% należnego podatku na rzecz opp tys. 80 681 1 157 1 604 5 135 7 325 8 624 10 135 11 166 11 537 12 034
r/r % x 851% 170% 139% 320% 143% 118% 118% 110% 103% 104%
Kwota przekazana na rzecz opp mln zł 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 381,5*/ 360,9*/ 403,9*/ 459,4*/ 482,2*/ 506,6
r/r % x 400% 150% 169% 283% 128% 95% 112% 114% 105% 105%
*/ stan na 31 grudnia


________________________
1 tj. 2004 – przekazanie należnego podatku z zeznań za 2003 r., 2005 – z zeznań za 2004 r. itd.

Wizualizacja powyższej tabeli

Liczba podatników wnioskujących o przekazanie 1%


Kwoty przekazane na rzecz opp

  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

1procent.aid.pl
jedenprocent.aid.pl
jedenprocentpodatku.pl
© 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone


Portal Organizacji Pożytku Publicznego jedenprocentpodatku.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.