Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2014 rok.

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2014 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według: 

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38), 
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 

 Wg stanu na dzień 15 września 2015 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 r. wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. 

Podatnicy składający zeznanie: 

 • PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 537,6 mln zł, tj.  0,74% należnego podatku  dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 
 • PIT-38 – przekazali 6,7 mln zł, tj. 0,80% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach, 
 • PIT-28 i PIT-39 – 13,3 mln zł, co stanowiło 0,63% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach. 

Prezentowany podział jest zgodny z klasyfikacją dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2014 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła  12,5 mln, co stanowiła 47%  ogólnej liczby podatników (57% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).  

Liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawiała się następująco: 

 • 12,0 mln osób, tj. 48% podatników rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-37 oraz podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonali płatnicy (57% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek), 
 • 0,1 mln osób, tj. 31%  podatników  rozliczających  się  na  formularzu PIT-38 (60% liczby podatników wykazujących należny podatek),
 •  0,4 mln osób, tj. 35%  podatników  rozliczających  się  na  formularzach PIT-28 i PIT-39 (52% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek).

Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2014 rok chęć przekazania 1% należnego podatku.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2014 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 45 zł, w tym podatnicy składający:

 • PIT-36, PIT-36L i PIT-37 –  45 zł,
 • PIT-38 –  67 zł,
 • PIT-28 i PIT-39 –  37 zł. 

Wykaz 30 organizacji, które w 2015 r. (z rozliczenia za 2014 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

136 189 516,87

2.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

20 716 552,76

3.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

15 791 702,80

4.

0000207472

FUNDACJA "ROSA"

10 392 917,53

5.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

8 264 421,17

6.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

6 353 187,59

7.

0000174486

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

5 327 369,42

8.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

5 168 613,46

9.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

5 146 888,46

10.

0000091141

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

5 059 480,34

11.

0000083356

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

4 142 424,23

12.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

4 132 302,39

13.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

3 990 831,08

14.

0000338878

DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

3 833 486,98

 

15.

 

0000249753

FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

 

3 821 918,67

16.

0000097123

FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

3 781 857,09

17.

0000125054

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO

3 725 469,18

18.

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

3 526 765,02

19.

0000097900

MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

3 459 845,62

20.

0000147428

FUNDACJA NASZA SZKOŁA

3 436 913,49

21.

0000056901

STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

3 315 766,82

22.

0000014124

FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM

3 248 354,33

23.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 233 457,49

24.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

3 219 637,81

25.

0000151511

FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA

3 177 402,57

26.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

3 043 288,32

27.

0000127075

FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA"

2 903 881,42

28.

0000064892

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

2 861 724,91

 

29.

 

0000318482

AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR

BOGUSŁAWA FEDERA

 

2 830 981,44

30.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

2 555 104,24

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia sie nastepująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Skarbowa

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

45 031 470,79

8,08%

2.

BYDGOSZCZ

24 144 620,52

4,33%

3.

LUBLIN

20 800 067,46

3,73%

4.

ZIELONA GÓRA

12 077 562,23

2,17%

5.

ŁÓDŹ

32 343 823,36

5,80%

6.

KRAKÓW

47 641 069,78

8,54%

7.

WARSZAWA

125 925 998,02

22,58%

8.

OPOLE

11 443 620,48

2,05%

9.

RZESZÓW

20 419 346,24

3,66%

10.

BIAŁYSTOK

13 119 994,66

2,35%

11.

GDAŃSK

34 937 267,76

6,27%

12.

KATOWICE

70 925 562,48

12,72%

13.

KIELCE

11 807 628,75

2,12%

14.

OLSZTYN

15 057 794,20

2,70%

15.

POZNAŃ

50 723 408,57

9,10%

16.

SZCZECIN

21 164 193,41

3,80%

RAZEM

557 563 428,71

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2014-2015 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

Liczba podatników, przekazujących 1% należnego podatku na rzeczopp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

Kwota przekazana na rzeczopp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

557,6

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

*/ stan na 31 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy