Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Document
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2018 rok 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:  

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), 
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 •  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 

Łączna kwota 1%podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2017 rok wynosiła 761,3 mln zł. stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego. Stan na dzień 17 września 2017 roku. 

Podatnicy składający zeznanie: 

 • Na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 594,6 mln zł, tj.  0,76% należnego podatku  dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 
 • Na formularzach PIT-38 – przekazali 8,0 mln zł, tj. 0,85% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach, 
 • Na formularzach  PIT-28 i PIT-39 – 14,9 mln zł, co stanowiło 0,65% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach. 

Prezentowany podział jest zgodny z klasyfikacją dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2017 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła  13,2 mln, co stanowiła 49%  ogólnej liczby podatników (59% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). 

Liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawiała się następująco:

 • 12,7 mln osób, tj. 50% podatników rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-37 oraz podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonali płatnicy (60% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek), 
 • 0,1 mln osób, tj. 33%  podatników  rozliczających  się  na  formularzu PIT-38 (62% liczby podatników wykazujących należny podatek),  
 • 0,4 mln osób, tj. 38%  podatników  rozliczających  się  na  formularzach PIT-28  i PIT-39 (55% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek).

 

Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2017 rok chęć przekazania 1%podatku

 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2017 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 47 zł, w tym podatnicy składający: 

 • PIT-36, PIT-36L i PIT-37 –  47 zł, 
 • PIT-38 –  85 zł, 
 •  PIT-28 i PIT-39 –  36 zł. 

Wykaz 30 organizacji, które w 2017 r. (z rozliczenia za 2016 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 17 września 2017 r.) przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w zł

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

166 345 547,64

2.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

37 058 672,42

3.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

36 161 529,03

4.

0000207472

FUNDACJA SENSORIA

13 880 526,82

5.

0000382243

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"

9 654 784,14

6.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

8 729 830,43

7.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

8 182 500,37

9.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

7 857 685,08

6.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

6 353 187,59

7.

0000174486

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

5 327 369,42

9.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

5 146 888,46

10.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

7 718 405,18

11.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

6 690 587,28

12.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

6 633 295,05

13.

0000127075

FUNDACJA "JIM"

6 283 059,63

14.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

5 897 116,75

15.

0000338878

"DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE"

5 784 160,36

16.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

5 392 782,46

17.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 722 298,51

18.

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

4 491 581,71

 

19.

 

0000249753

FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

 

4 404 794,11

20.

0000091141

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

4 335 408,12

21.

0000151511

"FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA"

4 271 094,78

22.

0000174486

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

4 203 387,16

23.

0000147428

FUNDACJA NASZA SZKOŁA

4 083 716,23

24.

0000083356

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

3 922 794,47

25.

0000248546

FUNDACJA ISKIERKA

3 767 605,48

26.

0000318482

AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA

3 692 549,99

27.

0000321541

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU

3 674 909,68

28.

0000056901

STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

3 664 833,36

29.

0000064892

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

3 636 220,90

30.

0000024181

FUNDACJA "DR CLOWN"

3 498 239,11

 

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Skarbowa

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

62 379 531,73

8,19%

2.

BYDGOSZCZ

32 855 638,17

4,32%

3.

LUBLIN

27 129 769,35

3,56%

4.

ZIELONA GÓRA

16 847 611,11

2,21%

5.

ŁÓDŹ

44 918 488,65

5,90%

6.

KRAKÓW

68 273 519,61

8,97%

7.

WARSZAWA

171 835 828,68

22,57%

8.

OPOLE

15 203 791,54

2,00%

9.

RZESZÓW

27 835 142,58

3,66%

10.

BIAŁYSTOK

17 812 560,57

2,34%

11.

GDAŃSK

47 690 319,85

6,26%

12.

KATOWICE

92 390 709,87

12,14%

13.

KIELCE

16 162 727,34

2,12%

14.

OLSZTYN

19 935 601,24

2,62%

15.

POZNAŃ

71 699 315,28

9,42%

16.

SZCZECIN

28 306 242,05

3,72%

RAZEM

761 276 797,62

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2018 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

Liczba podatników, przekazujących 1% należnego podatku na rzeczopp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

 

13 178

 

 

13 614

 

 

14 131

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

 

106%

 

103%

 

104%

Kwota przekazana na rzecz opp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

557,6

 

557,6

 

557,6

 

557,6

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

110%

 

107%

 

115%

 

*/ stan na 31 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy