Banner

Dla OPP

Dla OPP

Obowiązki sprawozdawcze Organizacji Pożytku Publicznego

Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146), organizacja pożytku publicznego mają obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie 15 dni od zatwierdzenia tych sprawozdań.

Podmioty, których rok obrotowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dzień 31 marca następnego roku kalendarzowego. Termin ten wynika z treści art. 52 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

W takim przypadku, zarówno organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do końca 2009 roku, jak i te, które nadal posiadają ten status (a uzyskały go w latach 2004-2008), mają obowiązek złożenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2009 r. w terminie 15 dni od zatwierdzenia. Stosownie do art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Należy podkreślić, że stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe składa się z 3 elementów: bilansu, rachunku zysków i strat (rachunku wyników - dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Nie ma więc konieczności przekazywania do ministra takich załączników jak deklaracja CIT-8, która nie jest elementem sprawozdania finansowego.

W myśl art.  23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. (http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,>>,742.html)

Sprawozdania prosimy przesyłać w wersji papierowej na adres:
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
            Departament Pożytku Publicznego
            Ul. Nowogrodzka 1/3
            00-513 Warszawa            

Z dopiskiem "SPRAWOZDANIA OPP ZA ROK 2009"

 •  Sprawozdanie merytoryczne
 •  Sporządzanie:

Do zakresu sprawozdań merytorycznych z działalności stosuje się przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczące sprawozdania merytorycznego wydane na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Od dnia 12 marca 2010 r. tj. wejścia w życie znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikują wszystkie organizacje pożytku publicznego  poprzez stronę >> . Zamieszczenie plików sprawozdań w bazie  Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego  jest nieodpłatne, czyli nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez opp żadnych dodatkowych opłat.

Natomiast, w stosunku do organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność gospodarczą i spełniających co najmniej dwa spośród trzech wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości warunków, dodatkowo spoczywa obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w „Monitorze Polskim B" oraz zastosowanie mają przepisy § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B" (Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1216 ze zm.).

Art. 64 ust. 1 pkt 4 stanowi: Ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 •  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EURO,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EURO.

Polecamy!

Publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego", Autor: Jacek Paluch.


Sprawozdania finansowe

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn.zm.) organizacje pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego a w nim:

 • Wprowadzenie

 • Bilans

 • Informacja dodatkowa

 • Rachunek wyników


Wzory sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, mogą stosować jednostki prowadzące działalność gospodarczą kontynuujące ją na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, które w roku obrotowym poprzedzającym rok za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym, osiągnęły lub nie przekroczyły granicy dwóch z trzech następujących wielkości:

 • Średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełnozatrudnione,
 • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego-równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
 • Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finansowych-równowartość w walucie polskiej 4.000.000 euro

Bilans uproszczony

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Rachunek zysków i strat - dla organizacji pozarządowych

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny


Informacja na temat obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie obowiązku badania sprawozdań ...

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852), organizacje pożytku publicznego, które nie podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, wynikającego z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694), są zobligowane do badania swojego sprawozdania finansowego za rok obrotowy następujący po roku, w którym podmioty te spełniły łącznie następujące warunki:

 

 • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego;
 • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł;
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

Stosownie do § 2 rozporządzenia, jego treść ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r.

Wobec powyższego, jeżeli w roku obrotowym, rozpoczynającym się w 2005 r. organizacja pożytku publicznego spełniła wszystkie ww. warunki, jej sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy (rozpoczynający się w 2006 r.) będzie podlegało obowiązkowi badania.

Jednocześnie, obowiązek badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy będzie powstawał każdorazowo, gdy w roku poprzedzającym ten rok obrotowy organizacja pożytku publicznego spełni 3 ww. warunki.

Źródło informacji: www.gov.pl/

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy