Banner
Czy przekazywanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest obowiązkowe?

Nie. Podatnik sam decyduje czy chciałby podzielić się 1,5% swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. W tym przypadku mamy do czynienia z prawem podatnika a nie z obowiązkiem.

Czy organizacja pożytku publicznego ma obowiązek wydatkowania otrzymanych pieniędzy na cel wskazany przez podatnika?

Nie, gdyż jak wczesnej zauważono podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym celu na jaki chciałby, aby zadeklarowane prze niego środki zostały spożytkowane przez organizację pożytku publicznego stanowi wyłącznie przejaw woli podatnika. Organizacja może się do niego zastosować, ale nie musi.

Czy korzystanie z 1,5% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie. W konsekwencji, w tym samym zeznaniu podatkowym możemy zarówno skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn na tzw. szlachetne cele (podstawę prawną do tego rodzaju odliczeń stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i wypełnić wniosek o przekazanie półtora procenta naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Warto jedynie pamiętać, iż w zeznaniu podatkowym za 2022 r. możemy odliczyć od dochodu wyłącznie te darowizny których dokonaliśmy w 2009 r. Darowizny przekazane w 2023 r. będą podlegać odliczeniu dopiero w rozliczeniu rocznym za 2010 r.

Czy osoba prawna może przekazać półtora procent swojego podatku na rzecz OPP?

Nie. Przywilej zadecydowania o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku należnego mają jedynie osoby fizyczne.

Czy rodzic dziecka, będącego podopiecznym organizacji pożytku publicznego, ma prawo żądać od OPP, aby środki zadeklarowane w zeznaniach podatkowych przez podatników z przeznaczeniem dla tego dziecka, organizacja przekazała wyłącznie na jego rzecz?

Analogicznie, jak w przypadku powyższego pytania, organizacja pożytku publicznego jako beneficjent 1,5% jest wyłącznym dysponentem środków pochodzących z 1,5%. Dlatego też dokonując ich podziału musi kierować się statutem. Nie jest przy tym zobligowana do uwzględniania deklaracji podatników, którzy wskazali tę organizację i cel szczegółowy w zeznaniu podatkowym.

Jestem emerytką. Od kilku lat rozlicza mnie ZUS. Czy istnieje jakaś możliwość, aby 1,5 procent mojego podatku powędrował na konto organizacji pożytku publicznego?

Tak. Wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złoży Pani zeznanie podatkowe, w którym w części zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisze Pani nazwę organizacji pożytku publicznego (wybraną z wykazu MPiPS), numer KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania na jej rzecz przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy jedynie pamiętać, że deklarowana kwota nie może przekroczyć półtora procenta podatku należnego (i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) a ponadto, że zeznanie podatkowe należy złożyć przed upływem terminu dla jego złożenia, czyli przykładowo zeznanie PIT-37 lub PIT-36L nie później niż 30 kwietnia 2023 r.

Czy w rozliczeniu rocznym za 2022 r. będzie można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego ?

Tak. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1,5% i jest zatytułowany "Informacje uzupełniające". Przykładowo w zeznaniu PIT-37 jest to pozycja 128. Należy jednak pamiętać, iż przejaw woli podatnika nie stanowi obowiązku dla organizacji pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w ślad za nią przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podmiot uprawniony do otrzymywania 1,5% podatku określają organizacje pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie oraz przepisami praw powszechnie obowiązującego.

Czy powiadomienie przez OPP urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego musi mieć określoną formę?

Nie. Przepis, który nakłada ten obowiązek na organizacje pożytku publicznego (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316) nie zawiera w tym zakresie żadnych szczególnych postanowień. Wystarczającym będzie zatem zachowanie formy pisemnej takiej informacji.

Jakie warunki należy spełnić, aby urząd skarbowy przekazał półtora procent mojego podatku na rzecz wybranej przeze mnie organizacji pożytku publicznego?

 Przede wszystkim należy samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika, tj. zakładu pracy czy organu rentowego) z zachowaniem terminu dla jego złożenia, czyli PIT-28 nie później niż 2 lutego 2010 r., a PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 nie później niż 30 kwietnia 2023 r. W składanym zeznaniu należy wypełnić wniosek o przekazanie jednego procenta podatku. W praktyce polega to na wypełnieniu odpowiedniej części zeznania podatkowego, w której należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, numer KRS tej organizacji oraz deklarowaną kwotę. Wysokość tej kwoty określa sam podatnik, pamiętając jedynie aby nie przekroczyła półtora procent podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Ostatnią czynnością jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiący podstawę obliczenia kwoty dla organizacji pożytku publicznego. Z tym, ze zapłata ta nie może nastąpić później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

W jakim terminie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwoty z 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy można ten proces przyspieszyć składając wcześniej zeznanie podatkowe PIT-37?

Kwoty z 1,5% naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w trzecim i w czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca w którym upłynął termin składania zeznań podatkowych (a nie termin w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe). W konsekwencji, bez względu na to czy podatnik zeznanie podatkowe PIT-37 (wraz z wypełnionym wnioskiem) złoży już teraz, czy w ostatnim dniu akcji rozliczeniowej, przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego może nastąpić dopiero w lipcu lub sierpniu br.

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się organizacja pożytku publicznego, która do 31 stycznia 2023 r. nie przekaże informacji o numerze rachunku bankowego właściwy dla kwot z 1,5%?

W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie wypełni obowiązku nałożonego ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1316) i do 31 stycznia 2023 r. nie przekaże naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji, numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1,5 procent podatku, lub błędnie poda numer tego rachunku, organ podatkowy odstąpi od przekazania 1,5% podatku na rzecz tej organizacji.

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy